✕ סגור 
צור קשר
תודה על ההתעניינות .

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

 

1.     כללי

1.1.      האתר "IsraelClouds.com" הינו אתר תוכן בתחום טכנולוגיה (להלן:"האתר" ) . האתר הינו פרי פיתוחה של חברת "טוטוססקלאודבע"מ " (להלן: "החברה").  

1.2.      החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, לרבות אך לא רק עיצובו, תכניו והשירותים הניתנים בו ובמסגרתו (לרבות סגירה או פתיחה של קבוצות ווטסאפ ופייסבוק) וכן לערוך את תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו נודיע לך בטרם נשנה את תנאי השימוש.

1.3.      אנא קרא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש והינך מסכים לכל האמור בהם, כי ידוע לך ששימושך באתר ובתכניו כפוף לכך כי הנך מסכים לכל תנאי השימוש בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולהלן.

1.4.      מטעמי נוחות, הוראות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.

 

2.     שימוש באתר

2.1.      בחלק מהמקומות באתר, אנחנו מאפשרים לקוראי האתר, לשתף תכנים ולפרסם תגובות.

עםזאת, חשוב לנו להדגיש כי פרסום וכתיבה של כל תוכן שהנך משתף כפוף להתחייבותך שלא להעלות ו/או לשתף ו/או לפרסם ו/או להפיץ כל תוכן שהוא לרבות אך לא רק, תמונות,סרטוני וידאו , קבצים מכל סוג שהוא, קישורים חיצוניים וכיוב' (להלן:"התכנים") אשר יש בהם:

העלבה,לשון הרע על אדם או תוכן אשר פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב, איום, הוצאת דיבה,השמצה, פוגעניות, גזענות, תכנים שיש בהם פגיעה ברשות הציבור ;

תכנים שיש בהם עידוד ו/או שידול למעשה אסור על פי חוק ו/או מעשה פלילי ו/או טרור ו/או תכנים שיש בפרסומם מעשה אסור על פי חוק ומהווים עבירה אזרחית או פלילית ;

תכנים פורנוגרפיים או מיניים ;

תכנים העלולים להוות פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות קנייניות של אחרים לרבות אך לא רק, סימני מסחר, פטנטים, זכויות קניין רוחני וכיוב' ;

תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או הצעות למתן שירותים ו/או כל תוכן מסחרי ו/או תוכן שמהווה פרסום שיש בו כדי להפר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) ;

תכנים של גורמים המתחברים בחברה ובפעילותה;

תכנים העלולים להטעות את הציבור;

תכנים המזהים אנשים אחרים- מבלי שנתנו את הסכמתם לכך;

תכנים שהם תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או יישומים ו/או וירוסים וכיוב';  

תכנים בעלי אופי מקדמי מכירות או תכנים שיווקים;

2.2.      החברה איננה מתחייבת כי כל התכנים המועלים והמשותפים על ידי המשתמשים, יישמרו ויימצא ותמיד זמינים, הגם אם אינם מפרים את אחת ההוראות המתוארות לעיל. החברה שומרת עלזכותה למחוק ולהסיר ו/או לצנזר ו/או לא להתיר את פרסומו של תוכן כלשהו אשר אינו בהתאם להוראות המפורטות לעיל ו/או ככל שבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי – ראתה לנכון לעשות כן, וזאת מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מוקדמת בקשר לכך.  יובהר, כי האתר הוא רכושה הבלעדי של החברה,ולכן היא אינה מחויבת לפרסם תגובות כלל ואינה מתחייבת כי כל התגובות באשר הן, אשרמבוקשות לפרסום ע"י המשתמש, אכן תופענה באתר.

 

3.     אחריות

3.1.      האתר נועדו לספק לך אינפורמציה בלבד על מנת שתוכל להרחיב את ידיעותיך ומוגשים לך כמו שהם(as-is) . חלקים ניכרים מהתכנים המצויים באתרנכתבים ע"י צדדים שלישיים ולא ע"י החברה   ואינם עוברים בקרה של החברה. תכנים אלו עשוייםלהיות חסרים או לא מדויקים ואין להתייחס אליהם כאל יעוץ מקצועי. החברה איננה אחראית למהימנותו, דיוקו, תוכנו, מקצועיותו, חוקיות התוכן ו/או עדכונו, טיבו,שלמותו וכיוב'.

משכך, כל הסתמכות, יישום ושימוש בתכנים באתר ויישומם – הינם על אחריותך הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. יובהר, כי התכנים באתראינם מהווים בשום אופן חלופה להתייעצות עם גורם מומחה בעניינך.

3.2.      קוראי האתר רשאים לשתף תגובות בקשר עם התוכן באתר. יובהר בהקשר לכך, כי החברה אינה יכולה להתחייב לבדיקת ואימות נכונותם ומהימנותם של התכנים אותם מעלים המשתמשיםבאתר.  החברה אינה מתחייבת לעקוב אחרהתכנים המועלים על ידי יתר המשתמשים ו/או לצנזר או לפקח עליהם, בכל דרך שהיא. לכן,אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות כאשר הנך נסמך על תכנים המועלים על ידי המשתמשים האחרים . ויובהר, כי כל הסתמכות שלך על התכנים המועלים ע"י משתמשים אחרים - הינה בהתאם לשיקול דעתך ואחריותך הבלעדיים והחברה לא תישא בכל אחריות בקשרלכך.

3.3.      הנך מצהיר כי אתה מבין את האמור ומקבל זאת ומאשר כי החברה ו/או מי מטעמה,  לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, וכי לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור.

3.4.      אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לתחזק את האתר ותכניו באופן שוטף כדי לאפשר לך גישה לאתר בכל עת, בצורה בטוחה וללא תקלות, ללא תקלות אוהפרעות. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה מפני תקלות ו/או פריצות ועלכן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר יהיה זמין בכל עת, מדויק ונגיש.

3.5.      כאשר הנך מפרסם מטעמך תכנים באתר, עליך לעשות כן אך ורק בהתאם להוראות המפורטות לעיל.אנא קח לתשומת ליבך כי הנך האחראי הבלעדי לכל תוכן אותו אתה משתף ועל כן תישאבאחריות הבלעדית לכל חבות משפטית בגין נזקים שייגרמו למשתמש אחר ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים אותם פרסמת, ועל כן אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות בכל הנוגע לתכנים אותם אתה משתף, לרבות אך לא רק, המלצות מקצועיות.  

3.6.      לחברה ו/או למי מטעמה לא תהא בכל אחריות לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן  שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו בקשר עם אי דיוק,אי נכונות, אי אמיתות וכיוב' לתכנים ולמידע המוצגים ע"י המשתמשים האחרים ולא תישא בכל אחריות בגין הפרה של מצג ו/או התחייבויות ו/או הצהרה וכיוב' של מימהמשתמשים.

3.7.      אנו מביאים לידיעתך כי הנך האחראי הבלעדי לכל בחבות משפטית בגין נזקים שייגרמו למשתמש אחרו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימושך באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש.

3.8.      במסגרת שימושך באתר, יתכן ותעשה גם שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים עצמאיים ובלתי תלויים בחברה, כמו למשל, נותני שירותים המופיעים באתר, כמו גם ייתכן כי תיחשף באתרל לינקים של צדדים שלישיים. יובהר, כי אין בכך משום המלצה או עידוד מצד החברה להתקשר עם גורמים אלו, לחברה אין כל שליטה על השירותים והתכנים של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש שלך בשירות של צד שלישי הוא תחת שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותךהבלעדית, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך.

3.9.      ככל שתהיינה פרסומות באתר, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות עלתוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם, תעשה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי , החברה איננה צד לעסקה ואין לה כל אחריותבקשר לכך.

 

4.     קניין רוחני

4.1.      מלואזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל התכנים והחומרים בו, , תוכנות,יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימנימסחר וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או המועלה על ידי החברה, למעט באתרים המקושריםבאמצעות קישוריות ולמעט אלו שנכתבו ע"י צדדים שלישים או אתרים, הינם בבעלותהחברה ומוגנות בזכויות יוצרים.

4.2.      אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מחלקיו של האתר או מהתכנים המוצגים בו, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ו/או מבעל הזכויות, לפי העניין.

 

5.     מדיניות פרטיות

5.1.      החברה נוהגת בכבוד כלפי המשתמשים ומכבדת את פרטיותם.
כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת האופן שבו החברה אוספת מידע במידע אשר נמסרה לה על ידי המשתמשים או המידעשהיא אוספת המשתמשים וכיצד היא מעבדת מידע זה.

6.     הדיןוסמכות השיפוט 

6.1.      על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .

6.2.      סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד.

7.     צור קשר 

7.1.      לכלעניין או שאלה , הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: info@marketech.co.il  

 

הירשם לרשימת הדיוור של IsraelClouds

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

מילון מונחיםהשירותים שלנו תנאי שימושהרשמה לניוזלטרמדיניות פרטיות