✕ סגור 
צור קשר
תודה על ההתעניינות .

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר www.israelclouds.com

ברוכים הבאים לאתר www.israelclouds.com (להלן: "האתר"). השימוש באתר, הן על-ידי המפרסמים והן על-ידי הגולשים, על כל ערוציו ואופניו, כפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם ועל התחייבותך הבלתי מותנית לכבדם ולפעול על פיהם במלואם.

מפעילי האתר

את האתר מפעילה אריאל מונפו. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות ל - אריאל מונפו. בדואר אלקטרוני ariel@israelclouds.com או בטלפון מס' 0502618353.

המידע המפורסם באתר

מפעילת האתר או כל מי שיקבל היתר ממנה, והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם באתר ובשירותים הנלווים לו מידע ומסרים מסחריים, לרבות מידע אודות מוצרים, טובין ושירותים, לרבות מודעות פרסומת, לרבות מאמרים, לרבות הצבת סמל מסחרי, לרבות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ולרבות כל פרסום מידע כלשהו בכל דרך אחרת שתחליט מפעילת האתר (להלן ביחד: "המידע המפורסם באתר" או "המידע באתר" או "המידע").

מפעילת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ו/או את התאמתם לתיאורם ולסיווגם באתר ו/או את מקום הופעתם בו. האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, לרבות לגבי כל המפורט בפסקה זו לעיל, חלה על מזמיני הפרסום בלבד. כמו כן, אין מפעילת האתר בודקת את זכות מזמיני הפרסום לפרסם את המידע באתר והאחריות לפרסומו באתר חלה עליהם בלבד.

מפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לכל דבר או עניין הנוגע למידע שיפורסם באתר, לרבות לתוצאות השימוש בו יהיו אשר יהיו, ולרבות לעצם פרסומו באתר.

מפעילת האתר תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק ולשנות כל מידע שהתפרסם באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

תנאים בדבר תוכן המידע המפורסם באתר

התכנים שמפרסמים משתמשי האתר אינם מבטאים את דעתה של מפעילת האתר או את עמדתה ואין בפרסומם באתר כל ערובה לתקפותם, אמיתותם, אמינותם או דיוקם. מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר, והאחריות הבלעדית לגביהם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום.

כל התכנים באתר לא יכללו, בשום פנים ואופן, התבטאויות כלשהן המנוגדות לחוק באופן כלשהו, לרבות לשון הרע מכל מן וסוג, הכפשות, קללות, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. לפיכך, בעת מסירת מידע ותכנים לפרסום באתר הנך מתחייב שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים.

הינך מצהיר בזאת כי לא תעשה שימוש באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

הינך מצהיר כי בעצם השימוש באתר, לרבות בעצם הפרסום בו, אינך מפר זכויות צד שלישי כלשהן.

ההוראות לעיל אינן פוגעות ו/או גורעות מכלל תנאי השימוש באתר אליהם התחייבת.

היתר למפעילת האתר לעשות שימוש בתכנים שנמסרו לפרסום באתר

זכויות הקניין הרוחני בתכנים שתמסור לפרסום באתר יישארו בבעלותך. אסור לך למסור למפעילת האתר תכנים כלשהם  שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם.

כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם באתר.

באם תמסור למפעילת האתר תכנים כלשהם שאין אתה בעל הזכויות החוקי בהם ואו בעל הזכות לפרסמם תוטל מלוא האחריות בגין כך על כתפיך על כל המשתמע מכך, והינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את מפעילת האתר בגין כל נזק והוצאה שייגרמו לה עקב פרסום תכנים אלה

.

מידע ותכנים באינטרנט

קישורים המופיעים באתר מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים באינטרנט. המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר או מטעמה והיא אינה שולטת ו/או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים אלה ולפיכך אינה אחראית למידע זה, לרבות לא לאי הופעתו כלל. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין .

פרטיות והשימוש בפרטים האישיים שנמסרו

מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסרת וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר במקרים הבאים:

(1) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים מציעים    ו/או יציעו לך.

(2) אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד

שלישי .

(3) על מנת לשווק לך וליידע אותך לגבי מוצרים ושירותים שונים העשויים, על-פי הבנת מפעילת האתר,

לעניין אותך. במקרה זה מפעילת האתר תהא רשאית להביא לידיעתך את המידע האמור באמצעות:

- כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך.

- לצג הטלפון הסלולרי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון ( SMS ).

- לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשותך.

אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר ו/או ממפעילת האתר בהתאם למפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת למפעילת האתר והיא תפעל להפסקת שליחת המידע אליך.

מSPAM (דואר זבל) - מפעילת האתר מתנגדת ל – SPAM ולא תעביר לצד ג' כלשהו את כתובות הדואר האלקטרוני של משתמשי האתר. מפעילת האתר לא תשלח דואר אלקטרוני למשתמשי האתר אשר בקשו שלא לקבל ממנה דואר אלקטרוני. באם נשלח אליך דואר אלקטרוני על-ידי מפעילת האתר ללא הרשאתך הנך רשאי להודיע על כך למפעילת האתר והיא תשתמש בכל האמצעים שברשותה בכדי להבטיח כי לא יוסיף להישלח אליך דואר אלקטרוני.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר ותוכן אחר הכלולים בו - הינן של מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

שמה של מפעילת האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינה של מפעילת האתר בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד, וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש.

באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מפעילת האתר לבין צדדים שלישיים כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם .

השימוש באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעילת האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן.

אחריות מפעילת האתר

כאמור לעיל בפרק "המידע המפורסם באתר", מפעילת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי האתר. תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של מפעילת האתר והיא אך ורק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור.

השימוש באתר וההסתמכות על מידע כלשהו המפורסם בו ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, ומפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק כלשהו שייגרם לך עקב השימוש באתר ו/או עקב הסתמכותך על המידע המתפרסם בו. כל האחריות בגין הסתמכות על מידע כאמור וביצוע פעולות כלשהן על בסיסו תהא אחריותך בלבד.

המומחים הכותבים והמפרסמים באתר הינם גורמים מסחריים אשר פועלים בתחום עליהם הם כותבים ואשר בהקשרו הם מפרסמים באתר. מפעילת האתר איננה בוחנת את מומחיותם ואין היא אחראית לעצם הצגתם כמומחים כמו גם לתוכן המידע אותם הם מפרסמים באתר. האחריות והסיכון בהסתמכות על המידע המפורסם באתר על-ידי מומחה תהא על כתפי המשתמש בלבד.

מפעילת האתר איננה אחראית לתוכן הסדנאות המפורסמות באתר או לאופן העברתן והוצאתן אל הפועל. יכול והגורמים המעבירים סדנאות אלה יהיו גורמים מסחריים הפועלים בתחום נושא הסדנא ומפעילת האתר איננה אחראית לאיכותן של סדנאות אלה או לתוכנן. האחריות בכל הנוגע להעברת סדנאות אלה ולתוכנן חלה על מעביר הסדנא בלבד.

מפעילת האתר לא תשא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך על-ידי מאן דהו כפועל יוצא מהשימוש באתר או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד .

שינויים באתר, מחיקת מידע והפסקת השירות

מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, עיצובו, מראה האתר, אופיים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וכן וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להכניס שינויים בתכני האתר, ובכלל זה להוסיף ו/או למחוק כל תוכן שהוא לרבות כל תוכן שיימסר לפרסום באתר.

מפעילת האתר לא תמסור למי ממשתמשי האתר, לרבות לא למי ממזמיני הפרסום באתר, כל הודעה אודות השינוי שביצעה באתר, אם ביצעה, וזאת גם אם שינוי זה רלוונטי או עשוי להיות רלוונטי למי מהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם. באם מזמיני האתר מעוניינים להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסרו לפרסום באתר ו/או במיקומו באתר, באחריותם הבלעדית לבקש בכתב ממפעילת האתר לעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מפעילת האתר רשאית לשנות ו/או למחוק מידע כאמור, בין היתר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש באתר, או מכל סיבה אחרת.

הנך מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילת האתר או במי מטעמה רשאית מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים באתר; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסוימים וכן להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילת האתר על פי כל דין.

מפעילת האתר לא תהא חייבת לשמור את החומר הכלול והיא רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו בלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בכלל זה הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר .

הנך נותן בזאת את הסכמתך כי התחייבותך זו לשיפוי תחול בין אם הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

המחאת זכויות

מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה, להעביר את זכויותיה באתר או חלק מהן, לרבות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון .

שונות

כל תנאי השימוש באתר, כפי שהם מופיעים לעיל, חלים על מזמיני שירות ופרסום באתר ומהווים חלק בלתי נפרד מהתנאים המחייבים של הזמנת הפרסום.

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים .

הירשם לרשימת דיוור של IsraelClouds

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form